Dades generals de...

  • CEIP Jaume Fornaris i Taltavull

Dades generals del centre

Actualment el centre té 24 unitats, 6 d’infantil i 18 de primària.

Una plantilla de  40 mestres: 17 de Primària, 8 d’Infantil, 3 d’Anglès, 4 d’EF, 2 de Música, 2 de Pedagogia Terapèutica, 1 d’Atenció a la Diversitat, 1 Logopèdia, 1 Orientadora compartida amb altre centre,  1 mestra de Religió, a jornada completa del Bisbat; i una Psicòloga (dels Serveis Educatius de l’Ajuntament, dos dies a la setmana).

La matrícula del centre actualment oscil·la 550 i 575 alumnes.

La zona d’influència del centre és el poble de Son Servera i els voltants; i Costa dels Pins (6 km).

Una de les característiques fonamentals del municipi és el ràpid creixement econòmic i demogràfic experimentat des de la dècada dels anys 60-70, com a conseqüència del fenòmen turístic.

L’activitat econòmica del municipi està centrada a l’àrea de serveis, que genera una forta ocupació laboral en l’estiu i menys ocupació en la temporada baixa.

De tot això se’n deriven repercussions escolars: increment de la mobilitat de les famílies per canvis de residència, tant dins les Balears com a altres comunitats.

Immigració entre la Península i les Illes Balears, o l’estranger (de països sud-americans sobretot).

Les conseqüències  que se’n deriven : Àmbit social   Població amb grans diferències socioculturals i econòmiques. Desintegració social i cultural.

La infraestructura educativa i cultural s’ha d’anar adaptant al constant i ràpid creixement demogràfic. Ocupació temporal dels treballadors i treballadores.

Àmbit escolar :  Mobilitat de l’alumnat (necessitat d’una adaptació personal i acadèmica). Necessitat d’un control de l’assistència escolar. Necessitat d’adaptar els continguts als interessos  i diversitat de l’alumnat.

 

TRETS D’IDENTITAT

Metodològics

Ensenyament coordinat (per nivells, cicles i etapes). L’actuació de cada mestre/a es complementa amb la dels altres, seguint la línia metodològica del centre.

El continguts curriculars s’han d’impartir d’una manera atractiva i amb perspectiva de futur.

La metodologia partirà de l’experiència de l’alumne, tenint present el desenvolupament psicològic i els diferents nivells existents, connectant amb els seus interessos i necessitats.

Es potenciarà l’aprenentatge significatiu en el sentit que l’alumne sigui capaç de relacionar les diferents informacions que té i així en vegi l’utilitat.

L’alumne vendrà al centre a adquirir estratègies que li permetin una autonomia en l’aprenentatge (aprendre a aprendre).

Treballar amb una metodologia globalitzadora: Aprendre en general i no dins aprenentatges compartiments, connectant totes les matèries.

Treballar les habilitats tant socials com didàctiques.

Quan a la llengua

La llengua vehicular i d’aprenentatge és la llengua catalana.

La llengua castellana, com a llengua oficial rebrà el tractament corresponent reflectit en el Projecte Lingüístic. L’objectiu és arribar a aconseguir que el català es converteixi amb la llengua de relació al centre. (veure Projecte Lingüístic )

Quan a la religió

El Nostre centre públic seguint el que marca la Constitució assumeix la condició d’aconfessionalitat. És una escola ideològicament pluralista, sobretot en els vessants polític i religiós. La posició del centre és de no adoctrinament, no proselitisme i no sectarisme.

Quan a l’atenció a la diversitat

- Reconstrucció del pensament i experiències, que són diferents per a cada un.

- Participació de l’alumnat en la concreció d’alguns objectius i continguts d’aprenentatge. Això permet que cada alumne vagi per diferents vies.

- Iniciació a l’autonomia i autoregulació de seu propi procés d’aprenentatge. Desenvolupar ritmes, estils i capacitats pròpies (aprenentatge en les diferències).

- Cooperació i interacció de l’alumnat el  procés d’aprenentatge. Aprenentatge personal dins un procés social, compartint les diferències i desigualtats dins l’aula.

- Diferenciació d’objectius, continguts i mètodes segons les diferències individuals o col·lectives.

Educació comprensiva per a tothom fent possible l’atenció a la diversitat. Es promourà l’atenció diferenciada a l’alumnat amb Necessitats Específiques.

Quan al Pluralisme i Valor Democràtics

Partint d’una societat plural en el terreny de les idees, de les tasques socials i situacions polítiques, la funció de l’escola és orientar i ajudar als nins i nines en l’aprenentatge de la solidaritat, de la convivència sense imposicions i una actitud crítica amb allò que ens envolta. Es promouran des del centre els següents principis:

- Tolerància i respecte (a l’altre, al medi; a les instal·lacions i materials, i a les propietats privades o públiques)

- Justícia, solidaritat, igualtat i llibertat, dins els marges de la convivència.

- Autoestima i recerca de l’equilibri personal.

- Salut, higiene per una qualitat de vida.

JAUME FORNARIS i TALTAVULL fou un d’aquest personatges generosos, feiners, oberts,informats i avançats al seu temps que marquen tota una època, i es guanyen el reconeixement d’un poble.

Nascut a Maó l’any 1873, fill d’un menescal benestant, estudià magisteri a l’Escola Normal de Palma (1888-90) i fou destinat a l’escola elemental de Son Servera l’any 1893, càrrec que ocupà fins a la seva mort esdevinguda l’any 1931.

Trenta-vuit anys de docència al mateix poble. En una època on les escoles eren llocs petits i humits; els alumnes, molt més que massa; les lliçons “a cor”; els càstigs corporals; l’assistència minsa; el llibre, l’enciclopèdia; el material inexistent i els continguts allunyats de la realitat.

Ell va crear una escola activa, atractiva i popular, que funcionava segons els principis de l’higienisme, el naturalisme, l’escola rural, la individualització i la globalització. Va crear colònies escolars, el museu escolar, les passejades escolars, l’hort escolar i, fins i tot, un camp d’experimentació d’adobs químic. Els seus alumnes miraven per un microscopi, per un aparell de vistes duit de Paris, i a un cinematògraf, transmetien morse i mesuraven amb un aparell d’agromesura.

El més important, però, va ser que establí tot un substrat cultural generalitzat a Son Servera, més profund que la lletra dels seus alumnes.

 

* Bibliografia:

o    Pont Ballester, Guillem. Jaume Fornaris i Taltavull, mestre (Son Servera, 1893-1931). Editat per l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Palma de Mallorca, 1983. Colecció: Els nostres eduadors, nª 1.